Czytelnia Akt

 

 

Czytelnia Akt

 

 

 

Godziny urzędowania:

 

 

Poniedziałek : 8.00 – 18.00

 

Wtorek – Piątek : 8.00 – 15.30

 

 

 

telefon:

 

(17) 715 24 45

 

 

email: czytelnia@rzeszow.sr.gov.pl

 

 

 


 

 

 

DZIAŁANIE CZYTELNI AKT

 

 

Przyjmowanie interesantów w Czytelni

 

 

Interesanci przyjmowani są do Czytelni po ich bezpośrednim przybyciu. Osoby pracujące w Czytelni zobowiązane są do sprawdzenia danych osoby, która chce zapoznać się z aktami, jak również jej statusu, umocowania w sprawie (tzn. czy ma możliwość wglądu do akt sprawy – np. czy jest stroną/uczestnikiem, pełnomocnikiem strony/uczestnika, czy w aktach sprawy znajduje się stosowne umocowanie).

 

Najczęściej dane te weryfikowane są tuż przy wejściu do Czytelni, gdzie pracownik Czytelni przyjmujący zamówienie na akta ma możliwość wglądu do systemu (np. sprawdza, czy wpisane jest odpowiednie nazwisko).
Następnie pracownik wypełnia druk zamówienia, na którym wpisuje m.in. dane strony, jej status w sprawie, numer dowodu osobistego, godzinę przybycia itp.

 

Następnie pracownik dzwoni do odpowiedniego Wydziału, w którego zasobach znajdują się akta sprawy i informuje o przyjściu interesanta, a jeśli akta zostały zamówione na dany dzień i godzinę wcześniej w formie mailowej lub telefonicznie, to najczęściej akta czekają już na zainteresowaną do wglądu osobę.

 

Zamawianie akt mailowo lub telefonicznie

 

Zamówienie składane przez interesanta w sposób telefoniczny lub mailowy jest rejestrowane w systemie – w grafiku Czytelni, po uprzednim ustaleniu z interesantem kiedy (data i godzina) planuje przybędzie do Sądu w celu zapoznania się z aktami. Informacje te przekazywane są następnie do Wydziałów. Po przybyciu interesant proszony jest o zajęcie wskazanego wolnego stanowiska.
Gdy kontakt z interesantem jest telefoniczny, czy też mailowy, to pracownicy Czytelni dokładają wszelkich starań w celu umówienia interesanta na wskazany przez niego dogodny termin.

 

Odpowiadanie na e-maile

 

Na e-maile odpowiadają w Czytelni wszyscy pracownicy (w zależności od dyspozycyjności), starając się odpowiadać
na bieżąco.

 

Osoba odpowiedzialna za Czytelnię

 

Osobą nadzorującą jest Kierownik BOI.

 

UWAGA!
Dodatkowe, wiążące informacje znajdują się w Regulaminie na podstawie,
którego Czytelnia działa.

 

 

 


 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr A-015-56/11
Prezesa Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 16 lutego 2011r.

 

 

Regulamin Czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

 

1.    Czytelnia akt jest miejscem przeglądania akt dla uprawnionych osób – stron postępowania oraz pełnomocników.
2.    Czytelnia akt jest pomieszczeniem monitorowanym. Nagrania z telewizji przemysłowej z czytelni są zabezpieczane i przechowywane przez okres jednego roku.
3.    Czytelnia akt mieści się w sali nr 3 na parterze budynku Sądu. Czytelnia czynna jest  w poniedziałki w godzinach 8.00 – 18.00, przy czym akta wydawane są do godz. 17.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 15.15, przy czym akta wydawane są do godz. 14.45. Ostatnia osoba korzystająca z Czytelni przyjmowana jest do godz. 17.30 w poniedziałki, a do godz. 14.45 w pozostałe dni.
4.    W Czytelni akt udostępniane są akta spraw wszystkich Wydziałów Sądu Rejonowego w Rzeszowie, z wyłączeniem Wydziałów Ksiąg Wieczystych i Wydziałów Rejestrowych (IX Wydziału Gospodarczego – Rejestru Zastawów i XII Wydziału Gospodarczego – Krajowego Rejestru Sądowego).
5.    Akta do Czytelni akt mogą być zamawiane przez osoby zainteresowane osobiście w Czytelni, jak również telefonicznie pod numerem telefonu (17) 715 24 45 lub przesyłając wniosek drogą elektroniczną na e-mail czytelnia@rzeszow.sr.gov.pl
6.    Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się do Czytelni akt. Interesanci wchodzą do Czytelni w celu zamówienia do przejrzenia akt sądowych lub po wcześniejszym umówieniu w celu ich przejrzenia. Następnie oczekują na informację    z Wydziału, czy możliwe jest udostępnienie akt do wglądu. Możliwe jest także wcześniejsze zamówienie akt telefoniczne w Czytelni akt pod numerem telefonu (17) 715 24 45.  Jednakże konieczne jest ponowne potwierdzenie pod tym numerem, czy możliwe jest przejrzenie akt i w jakim terminie.
7.    Składając zamówienie, należy podać sygnaturę sprawy, nr wydziału oraz nazwiska (firmy) stron w niej uczestniczących, a w przypadku sprawy wielotomowej również numer tomu.
8.    Akta przekazywane są do Czytelni po stwierdzeniu przez Kierownika Sekretariatu odpowiedniego Wydziału (Sekcji) czy osoba zamawiająca ma prawo wglądu do akt  i czy akta mogą być udostępnione interesantowi. Powyższe ustalane jest wstępnie przez pracownika Czytelni telefonicznie, następnie sporządzana jest przez niego notatka będąca zamówieniem akt. Po weryfikacji danych Kierownik Sekretariatu wydaje akta do Czytelni co jest równoznaczne z udostępnieniem akt interesantowi  do wglądu. W przypadku stwierdzenia braku uprawnienia interesanta do wglądu  do akt Kierownik Sekretariatu nie przekazuje akt do czytelni i zawiadamia o tym pracownika Czytelni, który informuje interesanta o konieczności uzyskania zgody Przewodniczącego Wydziału na wgląd do akt.
9.    Przed skorzystaniem z Czytelni akt osoby uprawnione do wglądu do akt mają obowiązek okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego stwierdzenie tożsamości.
10.    Akta spraw znajdujących się w Wydziale lub archiwum udostępniane są w miarę możliwości niezwłocznie. Akta spraw, których udostępnienie w danej chwili nie jest możliwe, udostępniane są w terminie ustalonym przez osobę obsługującą Czytelnię akt z właściwym Wydziałem.
11.    Osoby zainteresowane przeglądaniem akt w Czytelni mają prawo do zamówienia więcej niż jednych akt, jeśli istnieje taka potrzeba. Mogą jednak zapoznawać się jednorazowo tylko z jednymi aktami z jednego Wydziału. W celu przejrzenia kolejnych akt interesant obowiązany jest zwrócić akta dotychczas przeglądane, wówczas mogą zostać wydane mu kolejne akta.
12.    W Czytelni można korzystać z własnych materiałów i sprzętu np. komputerów przenośnych, aparatów cyfrowych, tylko za zgodą właściwego Przewodniczącego Wydziału i pod nadzorem osoby obsługującej Czytelnię akt.
13.    Czytelnia akt przyjmuje wnioski o sporządzenie kserokopii dokumentów z akt sądowych wyłącznie w sprawach aktualnie przeglądanych. Wnioski te przekazuje się do wykonania właściwemu Wydziałowi. Wydział przekazuje sporządzone kserokopie do Biura celem ich wydania. W przypadku żądania we wniosku przesłania tych dokumentów pocztą, wykonuje to właściwy Wydział.
14.    Wykonanie fotokopii dokumentów znajdujących się w aktach możliwe jest bez dodatkowej opłaty, pod nadzorem pracownika obsługującego Czytelnię, decyzję podejmuje Przewodniczący Wydziału.
15.    Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek czynności w stosunku do akt poza ich przeglądaniem, a w szczególności ich niszczenie, uszkadzanie, czynienie w nich adnotacji (podkreśleń, zakreśleń, notatek) oraz wynoszenie akt poza Czytelnię.
16.    Osoby, którym zostały udostępnione akta, mają obowiązek poszanowania udostępnionych akt. Wszelkie zauważone uszkodzenia akt powinny być zgłoszone osobie obsługującej Czytelnię akt.
17.    Przed skorzystaniem z Czytelni akt osoby korzystające mają obowiązek:
a)    pozostawić okrycie wierzchnie we wskazanym przez pracownika Czytelni miejscu,
b)    okazać osobie obsługującej Czytelnię akt dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości i złożyć czytelny podpis  w rejestrze akt udostępnianych do wglądu, wpis ten jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania Regulaminu Czytelni.
18.    Osoby czytające akta zobowiązane są do zachowania ciszy i niezakłócania pracy innych osób. Na terenie Czytelni akt zakazane jest korzystanie z telefonów komórkowych oraz spożywanie posiłków i napojów.
19.    Osoby czytające akta mają obowiązek stosowania się do niniejszego Regulaminu oraz zaleceń i uwag osoby obsługującej Czytelnię.

 

 

 

NAZWA MS WORD PDF

Wniosek o wgląd do akt i fotokopie

Wniosek o wykonanie kserokopii z akt

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2011-02-22 15:02
Opublikowany przez: Paweł Wójcik
Aktualizowany dnia: 2018-07-10 12:02
Aktualizowany przez: Józef Koryl
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 57 337