Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://rzeszow.sr.gov.pl/

Sąd Rejonowy w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
  2009-01-04.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  2021-02-19.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Dokumenty zamieszczone w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Multimedia nadawane na żywo,.
 • Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018r.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018r, oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu,.
 • Linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył Sąd, w tym interaktywna mapa dojazdu do Sądu,.
 • Treści będące w posiadaniu Sądu, które nie zostały przez Sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez Sąd nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Sąd nie jest uprawniony.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
2020-05-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2024-03-18.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Beata Sakowska,

beata.sakowska@rzeszow.sr.gov.pl
. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

17 7152407
. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Gen. Józefa Kustronia 4
35-303 Rzeszów

Do Sądu Rejonowego w Rejonowego prowadzi jedno główne wejście od strony południowej (Plac im. Maurycego Allerhanda).

Jest to budynek wolnostojący pięciokondygnacyjny z trzema dziedzińcami wewnętrznymi ( A,B,C ).

Budynek Główny składa się z parteru, I,II, III i IV piętra.

Do budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne automatyczne, przesuwne. Wejście jest na poziomie gruntu.

Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez szerokie drzwi przesuwne automatyczne, otwierane na czujnik ruchu.

Wszystkie kondygnacje budynku są dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów lub windy.

Na parkingu sądu wyznaczono 6 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane. Parking jest bezpłatny.

Kartę parkingową należy umieścić w widocznym miejscu za szybą.

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z wózka inwalidzkiego będącego na wyposażeniu Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

Po wejściu do budynku sądu wszystkie osoby kontrolowane są przez pracowników ochrony pod kątem wnoszenia do budynku przedmiotów niebezpiecznych. Do kontroli wykorzystywane są: bramka do wykrywania metali, ręczny wykrywacz metali, inspekcyjny skaner rentgenowski RTG do skanowania bagażu.

Biuro Podawcze, Biuro Obsługi Interesantów, Czytelnia akt, Opłatomat, Bufet, pomieszczenia sanitarno-higieniczne są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i znajdują się na poziomie parteru - dostęp z głównego holu.

Na każdym piętrze sądu znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W toalecie na parterze znajduje się przewijak dla dzieci i niemowląt.

W Biurze Obsługi Interesanta znajduje się stanowisko wyposażone w pętlę indukcyjną oraz stanowisko wyposażone w system, umożliwiający korzystanie z usługi tłumacza języka migowego w trybie "on-line".

Zarówno stanowisko wyposażone w pętlę indukcyjną, jak i stanowisko wyposażone w usługę języka migowego "on-line" są oznakowane.

Na teren budynku sądu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej:

https://www.rzeszow.sr.gov.pl/informacja-dla-osob-nieslyszacych-i-niedo….

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z:

standardami W3C:

HTML 5

WCAG 2.0 (poziom AA)

Section 5082

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

zmiana wielkości czcionki

zmiana kontrastu

oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Życzy zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych Pełnych wiary, nadziei i miłości oraz radosnego, wiosennego nastroju
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2020-05-26 19:07
Opublikowany przez: Dariusz Kasprzyk
Aktualizowany dnia: 2024-03-18 10:23
Aktualizowany przez: Krzysztof Krasnopolski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 964