VII Wydział Ksiąg Wieczystych

VII Wydział Ksiąg Wieczystych
Rzeszów, ul. Kustronia 4

 

Przewodniczący VII Wydziału Ksiąg Wieczystych - Starszy Referendarz Sądowy Maciej Panek

Zastępca Przewodniczącego VII Wydziału Ksiąg Wieczystych - Starszy Referendarz Sądowy Ewelina Szpanelewska
 

Kierownik Sekretariatu VII Wydziału Ksiąg Wieczystych – Iwona Jabłońska pok. 0.11
tel. 17 715 22 21,  fax. 17 715 24 81

Z-ca Kierownika Sekretariatu VII Wydziału Ksiąg Wieczystych – Małgorzata Wąchadło pok. 0.11
tel. 17 715 22 21

e-mail: 7kw@rzeszow.sr.gov.pl

 

Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych

tel. 17 715 22 17

 

Informacja Ksiąg Wieczystych

tel. 17 715 22 16

 

Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

tel. 17 715 23 46

 


 

Właściwość rzeczowa:

1) Prowadzenie ksiąg wieczystych, hipotecznych oraz zbiorów dokumentów,
2) Rozpoznawanie wszystkich spraw w postępowaniu wieczystoksięgowym, a w szczególności:

o założenie księgi wieczystej dla:
• nieruchomości gruntowej
• nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste
• nieruchomości lokalowej
• ograniczonego prawa rzeczowego (np. własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego i wpisu uprawnionego z powyższego tytułu)

o wpis do księgi wieczystej:
• sprostowanie oznaczenia nieruchomości w dziale I księgi wieczystej
• prawa własności, użytkowania wieczystego
• ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności, hipoteki)
• prawa najmu lub dzierżawy, prawa odkupu lub pierwokupu, prawa dożywocia
• roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, dotyczy to roszczeń przyszłych o warunkowych
• roszczenia wynikającego z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników
• roszczenia współwłaścicieli wyłączającego uprawnienie do zniesienia współwłasności
• roszczenia o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym
• wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipoteką oraz informacji, że zostały one wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29.08.1977 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych

3) wykaz opłat w sprawach wieczystoksięgowych:

• opłatę w wysokości 50 zł uiścić należy w przedmiocie wniosku o:

- wykreślenie egzekucji
- wykreślenie ostrzeżenia
- wykreślenie wywłaszczenia
- wykreślenie ogłoszenia upadłości

• opłatę w wysokości 75 zł uiścić należy w przedmiocie wniosku o:

- wykreślenie roszczenia w dziale III
- wykreślenie umowy: najmu, dzierżawy, oferty darowizny
- wykreślenie prawa zastawu
- wykreślenie dożywocia
- wykreślenie roszczenia opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność w pozostałych przypadkach

Wykreślenie prawa zastawu liczonego w kwintalach żyta (wpis w dziale III czy w IV)  - podlega opłacie 75 zł/100 zł.

• opłatę w wysokości 100 zł uiścić należy w przedmiocie wniosku o:

- założenie KW z ZD
- założenie nowej KW
- wpis wzmianki o przeniesieniu hipoteki na opróżnione miejsce
- wpis podziału działki
- wpis zmiany oznaczenia działki
- wpis zmiany korzystania z nieruchomości
- uaktualnienie treści służebności
- wpis/ zmiana trwałego zarządu
- wpis egzekucji
- wpis ostrzeżenia (oprócz WOSNP)
- wpis zakazu zbywania
- zmiana regonu, siedziby spółki
- wpis informacji o listach zastawnych przy hipotece
- wykreślenie jednej hipoteki, wykreślenie hipoteki łącznej
- wykreślenie służebności gruntowej, osobistej
- wpis udziału (max ½) w prawie własności
- zmiana nazwiska
- przeniesienie uprawnienia służebności

• opłatę w wysokości 150 zł uiścić należy w przedmiocie wniosku o:

- wpis prawa własności na podstawie:
- poświadczenia dziedziczenia,
- nabycia spadku,
- działu spadku,
- zniesienia współwłasności,
- podziału majątku dorobkowego/wspólnego
- wpis prawa własności nieruchomości rolnej (do 5 ha)
- zmiana treści hipoteki
- zmiana treści służebności
- wpis roszczenia o przeniesienie na opróżnione miejsce hipoteczne
- wpis roszczenia w dziale III
- wpis umowy najmu, dzierżawy, oferty darowizny
- wpis dożywocia

• opłatę w wysokości 200 zł uiścić należy w przedmiocie wniosku o:

- wpis jednej hipoteki
- wpis prawa własności (np. AWZ)
- rozszerzenie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej
- wpis służebności gruntowej, osobistej
- przekształcenie użytkownika wieczystego w prawo własności
- wpis prawa własności na podstawie postanowienia o uregulowaniu własności (ZASIEDZENIE)
- wpis prawa własności na podstawie przysądzenia z egzekucji
- udzielenie zabezpieczenia
- zmiana formy spółki
- odłączenie i przyłączenie do istniejącej KW (właściciel bez zmian)
- darowizna

4) Wnioski należy składać na urzędowych formularzach prawidłowo wypełnionych, opłaconych i podpisanych.

• KW – WPIS  (wniosek o wpis/wykreślenie/zmianę w księdze wieczystej)
• KW – ZAL (wniosek o założenie księgi wieczystej)
• KW – ODPIS (wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej)
• KW – ODPIS – AKT ( wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej)
Formularze dostępne są w budynku Sądu oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.gov.pl

5) Do właściwości rzeczowej ksiąg wieczystych należy także wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych, aktów notarialnych, zaświadczeń z wykazów hipotecznych oraz ze zbiorów dokumentów, a także prowadzenie archiwum ksiąg wieczystych, hipotecznych i zbiorów dokumentów oraz aktów notarialnych oraz wykonywanie czynności związanych z ich przeglądaniem.

6) Od wniosku o wydanie odpisu z księgi wieczystej w postaci papierowej naliczane są opłaty :
• za wydanie odpisu zwykłego   30 zł,
• za wydanie odpisu zupełnego 60 zł,

Opłaty od wniosku o wydanie na podstawie akt:  poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności, zaświadczenia pobierana jest opłata w kwocie 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.

Opłata od wniosku o wydanie kopii dokumentu znajdującego się w aktach sprawy to 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.

7) Skarga na orzeczenie referendarza oraz wniosek o uzasadnienie orzeczenia podlegają opłacie w wysokości 100 zł.

 

 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Życzy zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych Pełnych wiary, nadziei i miłości oraz radosnego, wiosennego nastroju
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-07-24 13:01
Opublikowany przez: Anonymous
Aktualizowany dnia: 2023-05-09 14:17
Aktualizowany przez: Monika Pawlos
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 152 776